خدمات تراشکاری

تراشکاری

شاخه های صنعتی خدماتی نیز با توجه به  محل استقرار، بازار هدف وضعیت، نوع و ابعاد ماشین آلات و ابزار